Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Find sundhedsdata

Udleveringssystemet

Udleveringsystemet administrerer udleveringstilladelser af medicin, der ikke er godkendt eller markedsført i Danmark. Som hovedregel er det ulovligt at sælge og udlevere medicin, der ikke er godken...
DATAANSVARLIG Lægemiddelstyrelsen

Bevægelsesregisteret

Bevægelsesregistret indeholder data vedr. arbejdsstyrken af sundhedsuddannede. Herunder en lang række informationer om 31 forskellige faggrupper fordelt på alder, køn, uddannelseslandegruppe, branc...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Arbejdsregion | autorisation | Branche | Faggruppe | Køn | Sektor | Sundhedsuddannelse

Sygehusbenyttelsesregisteret

Sygehusbenyttelsesregistret (SBR) indeholder data vedr. befolkningens indlæggelser og ambulante behandlinger på offentlige somatiske sygehusafdelinger samt data om personens socio-økonomiske forhol...
DATAANSVARLIG Danmarks Statistik
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Boligform | Bopæl | Diagnose | Familietype | Herkomst | ICD-10 diagnosekode | Indlæggelse/udskrivelse | Jobfunktion | Køn | Personidentifikationsnummer | Social ydelse | Uddannelsesniveau

Hjemmesygeplejestatistik

Hjemmesygeplejestatistikken (HJSP) indeholder data vedr. besøg og modtagere af hjemmesygepleje samt ydelser af hjemmesygepleje opdelt på typer. HJSP er etableret på baggrund af et tværoffentligt s...
DATAANSVARLIG Danmarks Statistik
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Bopælskommune | Ydelsens art

Sygedagpengestatistikregister

Sygedagpengestatistikregisteret indeholder oplysninger vedr. indberetninger om sygdom, fødsel, barsel og langtidssygemelding, som har udløst udbetaling af dagpenge. Derudover belyser registeret sam...
DATAANSVARLIG Danmarks Statistik
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Antal dagpengedage | Barnets CPR-nummer | Forlængelsesårsag | Køn | Personidentifikationsnummer | Udbetalende kommune | Udbetalt beløb (dagpenge) | Årsag til ophør af udbetaling

Yderregisteret

Yderregisteret (YDR) indeholder oplysninger om ydere, der udøver virksomhed iht. Lov om Offentlig Sygesikring, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer ...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Antal patienter pr. yder | Bidrag fra Den Offentlige Sygesikring | Pensionsbidrag | Specialer | Yderadresse | Yderens basishonorar | Ydernavn | Yderpersonens køn | Yderpersonens navn | Yderpesonens cpr-nummer | Ydertelefonnummer

Pensionsstatistikregister

Pensionsstatistikregisteret indeholder oplysninger om alle modtagere af folke- og førtidspension pr. januar måned med bopæl i Danmark, inklusiv modtagere af invaliditetsydelse, samt personer bosat ...
DATAANSVARLIG Danmarks Statistik
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Antal opholds år i Danmark | Bistands- og plejetillæg | Bopælskommune | Civilstand | Køn | Pensionstype | Personidentifikationsnummer | Udbetalte beløb (pension) | Ægtefældens CPR-nummer | Årsag til ophør af udbetaling

Sygesikringstatestikregisteret

Sygesikringsstatistikregisteret belyser sammenhængen mellem sociale forhold og det offentlige sygesikringssystem. Statistikken opgør antal modtagere og ydelser samt de hermed forbundne udgifter i d...
DATAANSVARLIG Danmarks Statistik
PRIMÆRE VARIABLER Afregningsperiode | Alder | Antal ydelser | Bopælskommune | Bruttohonorar | Køn | Patienttype | Specialekoder for lægespeciale | Sygesikringsgruppe | Ydernummer | Yders amt/region | Ydertype

Interaktionsdatabasen

Interaktionsdatabasen er et elektronisk opslagsværk, hvor det er muligt at søge viden om virkninger og bivirkninger ved samtidig brug af to eller flere slags medicin. Databasen er udviklet til sund...
DATAANSVARLIG Lægemiddelstyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Navn på indholdsstof | Navn på præparat

DUSAS

DUSAS består af oplysninger om patientbehandling på udenlandske sygehuse betalt af patientens bopælsregion, samt oplysninger om patientbehandling hos speciallægepraksis, der ikke afregnes under den...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Behandlende sygehus/afdeling | Behandling | Bopælskommune | CPR-nummer | Diagnose | Henvisende instans | Køn | Patientbahandling i specialelæge praksis | Patientbahandling på udenlandske sygehuse | Patienttype

Sygesikringsregisteret

Sygesikringsregisteret (SSR) indeholder data om aktiviteter, der understøttes af Den Offentlige Sygesikring. I SSR findes således information om ydelser foretaget hos alment praktiserende læger, sp...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Bopælskommune | Bopælsregion | CPR-nummer | Dato for ydelse | Køn | Praksiskommune | Praksisregion | Størrelsen af honoraret som ydelsen udløser fra Den Offentlige Sygesikring | Ydelsens art | Yderens speciale | Ydernummer

Landspatientregisteret

Landspatientregisteret (LPR) indeholder oplysninger om de gange en person har været i kontakt med det danske sygehusvæsen i forbindelse med f.eks. undersøgelser eller behandlinger. Alle disse oplys...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Aflyste procedure | Ambulante besøg | Behandlende sygehus/afdeling | Behandling | Bopælskommune | CPR-nummer | Diagnose | Fødselsoplysninger | Indlæggelse/udskrivelse | Operationsoplysninger

Lægemiddelstatistikregisteret

Lægemiddelstatistikregisteret (LSR) indeholder data om alle køb og salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. Både det der bliver solgt på apoteket og i butikker, og det der bliver udlevere...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER CPR-Nummer | Ekspeditionstidspunkt | Lægens valg mht. substitution | Medcin | Pris | Receptudsteders ydernummer | Refusionsordning | Tilskud | Udleveringssted

Sessionsregisteret

Sessionsregisteret (SER) indeholder en række personoplysninger om personer, der har været til session, bl.a. alder, højde, vægt og eventuelle sygdomme. Siden 2006 har det været muligt for forskere ...
DATAANSVARLIG Forsvaret
PRIMÆRE VARIABLER Bopælskommune | CPR-nummer | Diagnose | Erhverv | Fornavn(e) | Højde | Køn | Score v. Børge Priens intelligensprøve | Uddannelsesniveau | Vægt | Øjenfarve

Regnskab for Kommuner og Regioner

Regnskab for Kommuner og Regioner indeholder data vedr. danske kommuners og regioners drift- og anlægsregnskaber samt finansiering. Formålet med statistikken er at analysere kommuner og regioners b...
DATAANSVARLIG Danske Regioner
PRIMÆRE VARIABLER Bevillingsregler | Bogføring | Form- og procedurerkrav | Konteringsregler | Kontoplan | Regnskab | Revision

CPR-registeret

CPR-registeret (CPR) indeholder oplysninger om alle personer, som efter den 2. april 1968 har boet i Danmark og været tilmeldt en dansk kommune. Personer bosat på Færøerne optages ikke i CPR mens p...
DATAANSVARLIG Økonomi- og Indenrigsministeriet
PRIMÆRE VARIABLER Adresseoplysninger | Civilstand | CPR-nummer | Folkekirkeoplysninger | Fornavn(e) | Fødselsregistreringssted | Slægtskab | Statsborgerskab | Værgermålsoplysninger

Arbejdstilsynets arbejdsskaderegister

Arbejdstilsynets arbejdsskaderegister (ASR) indeholder data vedr. arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Det vil sige fysiske og psykiske helbredsskader, som helt eller delvist skyldes arbejdet. Formå...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Arbejdsulykker | Erhvervssygdomme

Kommunaløkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag

Kommunal Økonomisk Sundhedsinformationsgrundlag (KØS) er et datavarehus, hvor data fra centrale sundhedsregistre bliver stillet til rådighed for kommunerne. KØS indeholder en enorm datamængde, so...
DATAANSVARLIG
PRIMÆRE VARIABLER Arbejdsmarkeddata (DREAM) | Omsorgsdata (EOJ) | Personoplysninger (CPR) | Sundhedsdata

DRG-grupperet LPR

DRG-grupperet Landspatientregister (LPR) data er patientoplysninger grupperet/værdisat efter DRG/DAGS-systemet. Gruppering af indlagte patienter sker efter DRG-systemet (Diagnose Relaterede Grupper...
DATAANSVARLIG Danmarks statistik
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Behandlende sygehus/afdeling | Behandling | Behandlingspris | Betalingsoplysninger | Bopælskommune | CPR-nummer | Diagnose | Diagnose relateret gruppe | Indlæggelse/udskrivelse | Køn | Procedurekode | Takster

Det Statistiske Autorisationsregister

Det Statistiske Autorisationsregister (AUT) er baseret på et dataudtræk fra Sundhedsstyrelsens autorisationssystem. Data i AUT består dels af historiske autorisationsdata og nye data, som løbende k...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Bopælskommune | CPR-nummer | Dato for opnåelse af autorisation | Køn | Profession | Specialekoder for lægespeciale | Statsborgerskab | Uddannelsesinstitution | Uddannelsesland

MiniPas LPR

MiniPas LPR (MPR) er et nationalt register over aktiviteten ved danske private sygehuse og klinikker (og få offentlige institutioner). MPR indeholder en beskrivelse over hvilke sygdomme, som patien...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Behandling | Bopæl | Diagnose | Indlæggelses- og udskrivningstidspunkt | Køn

Fertilitetsdatabasen

Fertilitetsdatabasen (FTDB) indeholder data vedr. antal fødte og antal fødsler, levende- og dødfødte samt nyfødtes gennemsnitsvægt og gennemsnitslængde. Statistikken fordeles efter køn og fødselsty...
DATAANSVARLIG Danmarks Statistik
PRIMÆRE VARIABLER Barnets CPR-nummer | Barnets placering i søskendeflokken | Faderens cpr-nummer | Flerfoldsfødsel | Levende/dødfødt | Moderens CPR-nummer | Paritet

Forebyggelsesregisteret

Forebyggelsesregisteret er en samling af en række nationale sundhedsregistre, samt registre over befolkningens socioøkonomiske forhold, herunder uddannelse, indkomst og erhverv. Forebyggelsesregist...
DATAANSVARLIG Sundhedsdatastyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Alder | Behandling | Beskæftigelse | Boligform | Bopælskommune | Civilstand | CPR-nummer | Diagnose | Dødsårsag | Erhverv | Familietype | Fødselsdag | Fødselslængde | Herkomst | ICD-10 diagnosekode | Indkomstforhold | Indlæggelse/udskrivelse | Køn | Social ydelse | Sociale ydelser | Sygesikringsgruppe | Uddannelsesniveau | Vægt | Ydelsens art

Medicinkombination

Medicinkombination.dk er et elektronisk opslagsværk, som indeholder oplysninger om, hvilke indholdsstoffer der indgår i forskellige slags medicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler sa...
DATAANSVARLIG Lægemiddelstyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Navn på indholdsstof | Navn på præparat

Hospital-Acquired Infections databasen

Hospital-Acquired Infections databasen (HAIBA) indeholder data vedr. forekomsten af sygehuserhvervede bakteriæmier (bakterier i blodet), tarminfektioner med Clostridium difficile, urinvejsinfektion...
DATAANSVARLIG Statens Serum Institut
PRIMÆRE VARIABLER Bakteriæmi | Clostridium difficile | Infektion hoftealloplastik | Infektion knæalloplastik | Urinvejsinfektioner

Interaktive bivirkningsoversigter

De interaktive bivirkningsoversigter er et webbaseret redskab, som giver mulighed for at trække data på, hvilke formodede bivirkninger der er indberettet i Danmark for en bestemt type medicin forde...
DATAANSVARLIG Sundhedsstyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Bivirkninger | Medicin

Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) er en teknisk platform, som indeholder data vedr. utilsigtede hændelser. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade, o...
DATAANSVARLIG Styrelsen for patientsikkerhed
PRIMÆRE VARIABLER Hændelsens sted | Hændelsesbeskrivelser | Hændelseskategori

Registreringsordning for alternative behandlere

Registreringsordning for alternative behandlere (RAB) indeholder oplysninger om, hvilke foreninger, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere alternative behandlere. Formå...
DATAANSVARLIG
PRIMÆRE VARIABLER Godkendte foreninger

Registrering og overvågning af bivirkninger

Bivirkningsdatabasen indeholder data vedr. alle indberettede formodede bivirkninger, både indberetninger fra sundhedsfagligt personale, patienter og pårørende. Formålet med databasen er at overvåge...
DATAANSVARLIG Sundhedsstyrelsen
PRIMÆRE VARIABLER Batchnummer | Bivirkningen | Indberetters arbejdssted | Indberetters navn | Lægemiddelinformationer | Obduktion | Oplysninger om dødsfald | Patientens alder | Patientens cpr-nummer | Patientens fødselsdato | Patientens initialer | Patientens køn | Produktnavn | Tidligere medicineringer